Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elk gebruik van de Physicoach app.

Door gebruik te maken van de app aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

  • Physicoach heeft de inhoud van deze app met de grootste zorg samengesteld. Mocht de app, ondanks deze zorgvuldigheid onjuistheden bevatten, dan aanvaardt Physicoach in geen geval aansprakelijkheid van enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van informatie of oefeningen op deze app of het gebruik van de aanwezige hyperlinks.
  • Physicoach is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor fysieke of emotionele schade als gevolg van tips of adviezen of oefeningen in de app. De app is een coach-instrument. Dat wil zeggen dat de app tips, oefeningen of adviezen geeft, maar dat de gebruiker zelf kiest om tips of oefeningen al dan niet toe te passen en op welke manier hij die toepast. Physicoach kent de gebruikers en hun historie niet. De adviezen zijn afgestemd op een gemiddelde doelgroep. Sommige adviezen die voor de meeste mensen geschikt zijn, kunnen in bepaalde gevallen niet raadzaam zijn voor anderen. Bijvoorbeeld: het advies om in de buitenlucht te bewegen is voor de meeste mensen een passend advies, maar voor mensen die allergisch reageren op zonlicht of die bijzondere fysieke beperkingen hebben, is dit mogelijk een niet passend advies. U blijft daarom zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de adviezen. Wij raden u met klem aan om bij twijfel en zeker bij ziekten of hoge leeftijd steeds eerst te overleggen met uw arts.
  • De app is bedoeld voor mensen die spanningsklachten willen voorkomen of met milde spanningsklachten. De app is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen met andere of ernstigere mentale aandoeningen. Mensen met deze klachten worden nadrukkelijk verwezen naar de arts en een klinisch psycholoog. Zij kunnen beoordelen of u de app zelfstandig kunt gebruiken, of naast hun individuele begeleiding, of dat deze app niet geschikt is voor uw klachtenbeeld.
  • Ook voor schade als gevolg van het tijdelijk disfunctioneren van de app kan Physicoach geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • Physicoach hanteert hoge normen voor zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid. Physicoach spant zich in om de app-begeleiding kwalitatief en naar de richtlijnen en nieuwste inzichten van het vak te vervullen. Er is evenwel geen resultaatsgarantie, omdat het resultaat van veel verschillende factoren afhangt.
  • Physicoach behoudt zich het recht voor de inhoud van deze app zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen.
  • Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruiksgemak en impliceren niet dat Physicoach de gelinkte site(s) goedkeurt of onderschrijft. Physicoach kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Alle rechten voorbehouden
Niets van deze app mag om commerciële redenen zonder schriftelijke toestemming van Physicoach worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.